Privacyverklaring

Stichting KUnSTPLAATS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens.

Stichting KUnSTPLAATS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: u op de hoogte houden van onze activiteiten;

– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u nog vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via een mail naar: . U kunt ook bellen met het secretariaat: 0174 385298.